Desi Talk

DESI TALK June 24, 2022 4 R Published weekly Founded in 1997 Copyright © 2022, Desi Talk Dr. Sudhir M. Parikh Founder, Chairman & Publisher Ilayas Quraishi Chief Operating Officer Ela Dutt Editor Rajiv Vijayakar Entertainment Reporter Arun Shah Ahmedabad Bureau Chief Bhailal M. Patel Executive Vice President Amit Pandya Gandhinagar, India Executive Director Business Development PWM Chandrakant Koticha Rajkot, India. Executive Director Business Development Jim Gallentine Business Development Manager-U.S. Shahnaz Sheikh Senior Manager Advertising & Marketing Sonia Lalwani Advertising Manager Shailu Desai Advertising-New York Muslima Shethwala Advertising Manager - Chicago Syed Sheeraz Mahmood Advertising-Chicago Digant Sompura Consultant for Business Development, India Hervender Singh Circulation Manager Main Office Editorial & Corporate Headquarters 1655 Oak Tree Road, Suite 155 Edison, NJ 08820-2843 Tel. (212) 675-7515 | Fax. (212) 675-7624 New York Office Tel: (718) 784-8555 E-mails advertising@newsindia-times.com editor@newsindia-times.com editor@newsindiatimes.com Website www.desitalk.com , epaper.desitalk.com Chicago Office 2652 West Devon Avenue, Suite B Chicago, IL 60659 Tel. (773) 856-0545 editorial@desitalkchicago.com advt@desitalkchicago.com California Office 650 West Vermont Ave., Unit #46 Anaheim, CA 92805 Mumbai Office Nikita Ajay Pai-Mumbai Ahmedabad Office 303 Kashiparekh Complex C.G. Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Disclaimer: Parikh Worldwide Media assumes no liability for claims/assumptions made in advertisements and advertorials. DISCLAIMER: Desi Talk makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or re- sponsibility for any error or omission in the content. Desi Talk is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the ad- vertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Desi Talk. We have moved to Our New Location 1655 Oak Tree Road, Suite # 155 Edison, NJ 08820 Affordable Housing for Rent 88 LINDEN BOULEVARD APARTMENTS 20 NEWLY CONSTRUCTED UNITS AT 88 LINDEN BOULEVARD, BROOKLYN, NY 11226 FLATBUSH Amenities: Pet-friendly, Multiple pets allowed, parking*, Bike storage lockers, Bus stop/Public transportation access, Washers and dryers in units, Dishwasher in unit, High-end kitchen appliances High-end countertops and finishes, Air-conditioning, Common area Wi-Fi, High-speed internet, Cable or satellite TV, Online options for leasing, paying rent, and making maintenance requests, Gymnasium, Close to schools, Outdoor terrace, Rooftop terrace, Security cameras, Recycling center, Package lockers, Intercommunication device, Elevator, Accessible entrance, Smoke-free (*additional fees apply). Transit: B / Q / S / 2 / 5 No fee to apply • No broker’s fee • Smoke-free building • More information: https://bit.ly/88LindenBlvd This building is anticipated to receive a Tax Exemption through the 421a Tax Incentive program of the New York City Department of Housing Preservation and Development Who Should Apply? Individuals or households who meet the income and household size requirements listed in the table below may apply. Qualified applicants will be required to meet additional selection criteria. Applicants who live in New York City receive a general preference for apartments. AVAILABLE UNITS AND INCOME REQUIREMENTS Unit Size 130% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Available Household Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 Studio $2,050 2 Į 1 person $70,286 - $121,420 2 people $70,286 - $138,840 1 bedroom $2,250 13 Į 1 person $77,143 - $121,420 2 people $77,143 - $138,840 3 people $77,143 - $156,130 2 bedroom $2,500 4 Į 2 people $85,715 - $138,840 3 people $85,715 - $156,130 4 people $85,715 - $173,420 5 people $85,715 - $187,330 3 bedroom $2,800 1 Į 3 people $96,000 - $156,130 4 people $96,000 - $173,420 5 people $96,000 - $187,330 6 people $96,000 - $201,240 7 people $96,000 - $215,150 1 Tenant is responsible for electricity which includes Heat &Stove 2 Household size includes everyone whowill live with you, includingparentsand children.Subject to occupancy criteria. 3 Householdearnings includes salary,hourly wages, tips,Social Security, child support,and other income. Income guidelines subject to change. 4 Minimum income listed maynotapply to applicants with Section 8 or other qualifying rental subsidies. Asset limits alsoapply. How Do You Apply? Apply online or through mail. To apply online, please go to https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ . To request an application by mail, send a self- addressed envelope to: [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ]. Only send one application per development. Do not submit duplicate applications. Do not apply online and also send in a paper application. Applicants who submit more than one application may be disqualified. When is the Deadline? Applications must be postmarked or submitted online no later than [ August 16, 2022 ]. Late applications will not be considered. What Happens After You Submit an Application? After the deadline, applications are selected for review through a lottery process. If yours is selected and you appear to qualify, you will be invited to submit documents to continue the process of determining your eligibility. Applicants are usually contacted from 2 to 10 months after the application deadline. You will be asked to submit documents that verify your household size, identity of members of your household, and your household income. Español Presente una solicitud en línea en nyc.gov/housingconnect. Para recibir una traducción de español de este anuncio y la solicitud impresa, envíe un sobre con la dirección a: [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ]. En el reverso del sobre, escriba en inglés la palabra “SPANISH.” Las solicitudes se deben enviar en línea o con sello postal antes de [ 16 de agosto 2022 ]. 䨾ḑᳫ㑅 宦旕 nyc.gov/housingconnect ᅾ 亦䔚寞˛⥩奨厞⎽㜓⹦␱⎱ṍ杉䔚寞塏䙫䭧ἺḔ㕮䈯Ə寞⯭わ䙫⛅悕Ὲ⯨⮫忨凚Ɲ [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ]. ಙᑒ⫼㠃 寞䔏勘寔㳏㗵 “CHINESE” ࠋ ᚲ 桢✏Ọᷲ㗌㜆Ḳ∴✏亦㎷ẋ䔚寞ㇽ悕⮫ṍ杉䔚寞 [ 2022 ᒤ 8 ᴸ 16 ᰕ ] Ɋɭɫɫɤɢɣ ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚɣɞɢɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬ Q\F JRY KRXVLQJFRQQHFW Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɬɩɪɚɜɶɬɟ ɤɨɧɜɟɪɬ ɫ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɚɞɪɟɫɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ > 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 @ ɇɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɨɧɜɟɪɬɚ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ³5866,$1´ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ Ɂɚɹɜɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɧɵ ɨɧɥɚɣɧ ɢɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɩɨɱɬɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɬɟ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɲɬɟɦɩɟɥɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ > 16 ɚɜɝɭɫɬ ]. ଛ˯ ߪ nyc.gov/housingconnect ߾۰ ࠟԂࢉࡳԻ ݦ ঐଜ ݤݫ ࠝ . ࢇ ˝ˈ ח ˕ ݦ ঐ۰߾ оଞ ଞ˲߭ قࠇء ࡶ ؇ ݤؿ߅ Ԯִ ؆ ه ࡈܞ આձ [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ] ࡳԻ ؿ ΰ࣯ ݤݫ ࠝ . ه આ ҏִ߾ “KOREAN” ࢇԂˈ ࠒ ߭Ի ࢶ࣯߭ ݤݫ ࠝ . [ 2022 ⎚ 8 㤪 16 㧒 ] ̧ए ࠟԂࢉ ݦ ঐ۰ձ ࢿষଜʠΟ ܕ ࢉࢇ ०த ݦ ঐ۰ձ ؿ ΰ ߞ ଢТЬ . Kreyòl Ayisyien Aplike sou entènèt sou sitwèb nyc.gov/housingconnect. Pou resevwa yon tradiksyon anons sa a nan lang Kreyòl Ayisyen ak aplikasyon an sou papye, voye anvlòp ki gen adrès pou retounen li nan: [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ]. Nan dèyè anvlòp la, ekri mo “HATIAN CREOLE” an Anglè. Ou dwe remèt aplikasyon yo sou entènèt oswa ou dwe tenbre yo anvan dat [ out 16, 2022 ]. ΔϳΑέόϟ΍ ϰϠϋ ΕϧέΗϧϹ΍ έΑϋ ΏϠρ ϝΎγέ· nyc.gov/housingconnect @ ϰϟ· ϥ΍ϭϧόϟΎΑ Ύ˱ϓϭέυϣ ϝγέ΃ ˬ ωϭΑρϣϟ΍ ϖϳΑρΗϟ΍ϭ ϥϼϋϹ΍ ΍ΫϬϟ ΔϳΑέόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϣΟέΗ ϲϘϠΗϟ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ϣϠϛ ΔϳίϳϠΟϧϹ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΏΗϛ΍ ˬ ϑϭέυϣϟ΍ έϬυ ϰϠϋ > Δ ARABIC @ ϝΑϗ ϱΩϳέΑ ϡΗΧ ϖϳέρ ϥϋ ϭ΃ ΕϧέΗϧϹ΍ έΑϋ ΕΎΑϠρϟ΍ ϡϳΩϘΗ ΏΟϳ 16 2022 αργϏ΃ [. Polskie $E\ ]áRĪ\ü ZQLRVHN RQOLQH SU]HMGĨ QD VWURQĊ Q\F JRY KRXVLQJFRQQHFW $E\ X]\VNDü SROVNLH WáXPDF]HQLH WHJR SRZLDGRPLHQLD RUD] wniosek w wersji Z\GUXNRZDQHM Z\ĞOLM NRSHUWĊ ] ZáDVQ\P DGUHVHP > 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 @ :SLV] VáRZR „POLISH” w j. DQJLHOVNLP QD RGZURFLH NRSHUW\ :QLRVNL PXV]ą SRVLDGDü VWHPSHO SRF]WRZ\ OXE ]RVWDü SU]HVáDQH RQOLQH QLH SyĨQLHM QLĪ > 16 VLHUSLHĔ ]. Français Pour déposer votre demande en ligne, rendez-vous sur le site nyc.gov/housingconnect. Pour recevoir une traduction en français de cet avis ainsi qu’un dossier de demande papier, envoyez une enveloppe libellée à votre nom et votre adresse à l’adresse suivante : [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ]. Inscrivez le mot « FRENCH » au dos de l’enveloppe. Les demandes doivent être envoyées par la poste ou soumises en ligne au plus tard le [ 16 août 2022 ], le cachet de la poste faisant foi. ΋ΚθΐΚ ͧΈΐΚͩάΈͨά΋ΆΈ͵Ώά΄ , ͧΈΤςΔ͵άΏ nyc.gov/housingconnect ͯΎΚΈͯͩ͡ Λ΋ϡΛчΏ΋ΚθΐΚ ͧΈΤ΋ΚΆͯ΋θͨά΋ΆΈΜͿͻΚΉΚάΈΚΌΚά΋έΉά΄ͯͩ Μ΀͵ΚΈΚΗͯ͵ΜͿѾ - ΓάїΚΛ·΄ͶΚ΍ ΉΚ΀ΚΈ : [ 88LindenBlvdC/OResideNewYork,349KeapStreet,Brooklyn,NY11211 ] ͡ͶΚά΍Ώ ΛΉͻάΈ “BENGALI” ΑяΜͿͩθάΏΝͼά΄ ΛΐͶΤΈͧ͡ҝΚΛъά͵ΑΈვΛΐͧ΋Αҝͩ [ ëøʈ 16,2022 ] ͯΏ΍ά·ҝ έΉΚѶ΍Κ͵κ͵Ώά΄Δά΋΋ΚͧΈΐΚͩάΈͼ΍Κ ΛΆά΄Δά΋͡ ϭΩέ΍ ϡή̯ ˶ϩ΍ήΑ ˬӜϴϟ Ӝ̯ Ӝϧή̯ ̶΋ϼ̡΍ Ϧ΋ϻ ϥ΁ nyc.gov/housingconnect Ύ̯ βӎϮϧ α΍ ӟӕϴ΋ΎΟ ή̡ ϭΩέ΍ ̶Η΍Ϋ ӜϨ̡΍ ˬӜϴϟ Ӝ̯ Ӝϧή̯ ϝϮλϮϣ Ζγ΍ϮΧέΩ ϩΪη Ӎϧή̡ έϭ΍ ӖϤΟήΗ ӕϴϣ ϥΎΑί Ύ̯ ӜΘ̡ ϞϣΎΣ ӖϓΎϔϟ ̮Ҩ΍ [ 88 Linden Blvd C/O Reside New York, 349 Keap Street, Brooklyn, NY 11211 ] φϔϟ ή̡ Ζθ̡ ̶̯ ӜϓΎϔϟ ӟӕϴΠϴϬΑ ή̡ URDU ӟӕҨή̯ ήҨήΤΗ ӕϴϣ ̵ΰҨή̴ϧ΍ ΎҨ ΎϧϮӗ ϩΩή̯ ̭έΎϣ ӍγϮ̡ Ӝϴϟ Ӝ̯ ӔϮΘγ΍ϮΧέΩ [ 16 2022 ˬΖδ̳΍ ] ӟӜӗ ϡίϻ ΎϧΎΟ ΎҨ΍ή̯ Ӗϧ ϊϤΟ Ϧ΋ϻ ϥ΁ Ӝγ ήϴΧΎΗ ϩΩΎҨί Ӝγ Mayor Eric Adams • HPD Commissioner Adolfo Carrión Jr

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=