Desi Talk

DESI TALK September 23, 2022 27 Affordable Housing for Rent HALLETTS POINT 7 145 NEWLY CONSTRUCTED UNITS AT 3-24 27 TH AVENUE, ASTORIA Amenities: Card Operated Laundry Room, Bike Storage*, Tenant Lounge, Community Room, Fitness Room (*additional fees may apply) Transit: Q18, Q19, Q102, Q103, Access to NYC Ferry at 3-10 Astoria Blvd No fee to apply • No broker’s fee • Smoke-free building • More Information: www.astoriarentregulated.com This building is being constructed through the Extremely Low & Low-Income Affordability (ELLA) Program of the New York City Housing Development Corporation (HDC) and is anticipated to receive a Tax Exemption through the 421-a Tax Exemption Program of the New York City Department of Housing Preservation and Development (HPD) Who Should Apply? Individuals or households who meet the income and household size requirements listed in the table below may apply. Qualified applicants will be required to meet additional selection criteria. Applicants who live in New York City receive a general preference for apartments. x A percentage of units is set aside for: o Mobility–disabled applicants (5%) o Vision/Hearing–disabled applicants (2%) x Preference for a percentage of units goes to: o Eligible Authority public housing Residents of NYCHA (50%) o Residents of Queens Community Board 1 (50%) o Municipal employees (5%) AVAILABLE UNITS AND INCOME REQUIREMENTS Unit Size 40% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Avail- able House- hold Size 2 Annual Household Income 3 60% AREA MEDIAN INCOME (AMI) UNITS Monthly Rent 1 Units Avail- able House- hold Size 2 Annual Household Income 3 Minimum – Maximum 4 Minimum – Maximum 4 Studio $665 16 ĺ 1 person $25,372 - $37,360 $1,066 20 ĺ 1 person $39,120 - $56,040 2 people $25,372 - $42,720 2 people $39,120 - $64,080 1 Bedroom $841 16 ĺ 1 person $31,715 - $37,360 $1,342 20 ĺ 1 person $48,892 - $56,040 2 people $31,715 - $42,720 2 people $48,892 - $64,080 3 people $31,715 - $48,040 3 people $48,892 - $72,060 2 Bedroom $1,000 32 ĺ 2 people $38,058 - $42,720 $1,601 41 ĺ 2 people $58,663 - $64,080 3 people $38,058 - $48,040 3 people $58,663 - $72,060 4 people $38,058 - $53,360 4 people $58,663 - $80,040 5 people $38,058 - $57,640 5 people $58,663 - $86,460 1 Rent includes gas for heating. Tenant responsible for electricity. 2 Household size includes everyone who will live with you, including parents and children. Subject to occupancy criteria. 3 Household earnings includes salary, hourly wages, tips, Social Security, child support, and other income. Income guidelines subject to change. 4 Minimum income listed may not apply to applicants with Section 8 or other qualifying rental subsidies. Asset limits also apply. How Do You Apply? Apply online or through mail. To apply online, please go to https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/ . To request an application by mail, send a self-addressed envelope to: Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 . Only send one application per development. Do not submit duplicate applications. Do not apply online and also send in a paper application. Applicants who submit more than one application may be disqualified. When is the Deadline? Applications must be postmarked or submitted online no later than November 21, 2022 . Late applications will not be considered. What Happens After You Submit an Application? After the deadline, applications are selected for review through a lottery process. If yours is selected and you appear to qualify, you will be invited to submit documents to continue the process of determining your eligibility. Applicants are usually contacted from 2 to 10 months after the application deadline. You will be asked to submit documents that verify your household size, identity of members of your household, and your household income. Español Presente una solicitud en línea en https://housingconnect.nyc.gov/. Para recibir una traducción de español de este anuncio y la solicitud impresa, envíe un sobre con la dirección a: Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 . En el reverso del sobre, escriba en inglés la palabra “SPANISH.” Las solicitudes se deben enviar en línea o con sello postal antes de 21 de noviembre de 2022 . 䨾ḑᳫ㑅 宦旕 https://housingconnect.nyc.gov/ ᅾ 亦䔚寞˛⥩奨厞⎽㜓⹦␱⎱ṍ杉䔚寞塏䙫䭧ἺḔ㕮䈯Ə寞⯭わ䙫⛅悕Ὲ⯨⮫忨凚Ɲ Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 . ಙᑒ⫼㠃 寞䔏勘寔㳏㗵 “CHINESE” ࠋ ᚲ 桢✏Ọᷲ㗌 㜆Ḳ∴✏亦㎷ẋ䔚寞ㇽ悕⮫ṍ杉䔚寞 ᒤ ᴸ ᰕ Ɋɭɫɫɤɢɣ ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚɣɞɢɬɟ ɧɚ ɫɚɣɬ https://housingconnect.nyc.gov/ Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɨɬɩɪɚɜɶɬɟ ɤɨɧɜɟɪɬ ɫ ɨɛɪɚɬɧɵɦ ɚɞɪɟɫɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 ɇɚ ɡɚɞɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɤɨɧɜɟɪɬɚ ɧɚɩɢɲɢɬɟ ɫɥɨɜɨ ³5866,$1´ ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ Ɂɚɹɜɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɚɧɵ ɨɧɥɚɣɧ ɢɥɢ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɵ ɩɨ ɩɨɱɬɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɬɟ ɧɚ ɩɨɱɬɨɜɨɦ ɲɬɟɦɩɟɥɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɧɨɹɛɪɶ . ଛ˯ ߪ https://housingconnect.nyc.gov/ ߾۰ ࠟԂࢉࡳԻ ݦ ঐଜ ݤݫ ࠝ . ࢇ ˝ˈ ח ˕ ݦ ঐ۰߾ оଞ ଞ˲߭ قࠇء ࡶ ؇ ݤؿ߅ Ԯִ ؆ ࡈܞ ه આձ Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 ࡳԻ ؿ ΰ࣯ ݤݫ ࠝ . ه આ ҏִ߾ “KOREAN” ࢇԂˈ ࠒ ߭Ի ࢶ࣯߭ ݤݫ ࠝ . YWYY ≸ XX 㠈GYX 㢰 ̧ए ࠟԂࢉ ݦ ঐ۰ձ ࢿষଜʠΟ ܕ ࢉࢇ ०த ݦ ঐ۰ձ ؿ ΰ ߞ ଢТЬ . Kreyòl Ayisyien Aplike sou entènèt sou sitwèb https://housingconnect.nyc.gov/. Pou resevwa yon tradiksyon anons sa a nan lang Kreyòl Ayisyen ak aplikasyon an sou papye, voye anvlòp ki gen adrès pou retounen li nan: Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 . Nan dèyè anvlòp la, ekri mo “HATIAN CREOLE” an Anglè. Ou dwe remèt aplikasyon yo sou entènèt oswa ou dwe tenbre yo anvan dat novanm 21, 2022 . ΔϳΑέόϟ΍ ϰϠϋ ΕϧέΗϧϹ΍ έΑϋ ΏϠρ ϝΎγέ· https://housingconnect.nyc.gov/ ΍ΫϬϟ ΔϳΑέόϟ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΔϣΟέΗ ϲϘϠΗϟ @ ϰϟ· ϥ΍ϭϧόϟΎΑ Ύ˱ϓϭέυϣ ϝγέ΃ ˬ ωϭΑρϣϟ΍ ϖϳΑρΗϟ΍ϭ ϥϼϋϹ΍ Halletts Point 7 floor, New York, NY 10019 th treet, 5 S th oyal Realty Corp., 601 West 57 c/o R ΔϣϠϛ ΔϳίϳϠΟϧϹ΍ ΔϐϠϟΎΑ ΏΗϛ΍ ˬ ϑϭέυϣϟ΍ έϬυ ϰϠϋ > ARABIC ΏΟϳ ϡΗΧ ϖϳέρ ϥϋ ϭ΃ ΕϧέΗϧϹ΍ έΑϋ ΕΎΑϠρϟ΍ ϡϳΩϘΗ ϝΑϗ ϱΩϳέΑ έΑϣϓϭϧ 21 , 2022 Polskie $E\ ]áRĪ\ü ZQLRVHN RQOLQH SU]HMGĨ QD VWURQĊ https://housingconnect.nyc.gov/ $E\ X]\VNDü SROVNLH WáXPDF]HQLH WHJR SRZLDGRPLHQLD RUD] ZQLRVHN Z ZHUVML Z\GUXNRZDQHM Z\ĞOLM NRSHUWĊ ] ZáDVQ\P DGUHVHP Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 :SLV] VáRZR „POLISH” Z M DQJLHOVNLP QD RGZURFLH NRSHUW\ :QLRVNL PXV]ą SRVLDGDü VWHPSHO SRF]WRZ\ OXE ]RVWDü SU]HVáDQH RQOLQH QLH SyĨQLHM QLĪ 21 listopada 2022 r . Français Pour déposer votre demande en ligne, rendez-vous sur le site https://housingconnect.nyc.gov/. Pour recevoir une traduction en français de cet avis ainsi qu’un dossier de demande papier, envoyez une enveloppe libellée à votre nom et votre adresse à l’adresse suivante : Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 . Inscrivez le mot « FRENCH » au dos de l’enveloppe. Les demandes doivent être envoyées par la poste ou soumises en ligne au plus tard le 21 novembre 2022 , le cachet de la poste faisant foi. ΋ΚθΐΚ ͧΈΐΚͩάΈͨά΋ΆΈ ͵Ώά΄ , ͧΈΤςΔ ͵άΏ https://housingconnect.nyc.gov/ ͯ ΎΚΈ͡ ͯͩ Λ΋ϡΛчΏ ΋ΚθΐΚ ͧΈΤ΋ΚΆ ͯ΋θ ͨά΋ΆΈΜͿ ͻΚΉΚάΈΚΌΚά΋ έΉά΄ͯͩ Μ΀͵ΚΈΚΗ ͯ͵ΜͿ Ѿ - ΓάїΚΛ·΄ ͶΚ΍ΉΚ΀ΚΈ : Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 th Street, 5 th floor, New York, NY 10019 ͡ ͶΚά΍Ώ ΛΉͻάΈ “BENGALI” ΑяΜͿ ͩθάΏΝͼά΄ ΛΐͶΤΈ͡ ͧҝΚΛъά͵ΑΈვΛΐ ͧ΋Αҝͩ ĉğč˟Đ 21, 2022 ͯΏ ΍ά·ҝ έΉΚѶ΍Κ͵κ ͵Ώά΄ Δά΋ ΋Κ ͧΈΐΚͩάΈ ͼ΍Κ ΛΆά΄ Δά΋͡ ϭΩέ΍ ϡή̯ ˶ϩ΍ήΑ ˬӜϴϟ Ӝ̯ Ӝϧή̯ ̶΋ϼ̡΍ Ϧ΋ϻ ϥ΁ https://housingconnect.nyc.gov/ Ύ̯ βӎϮϧ α΍ ӟӕϴ΋ΎΟ ή̡ ϭΩέ΍ ϝϮλϮϣ Ζγ΍ϮΧέΩ ϩΪη Ӎϧή̡ έϭ΍ ӖϤΟήΗ ӕϴϣ ϥΎΑί ̶Η΍Ϋ ӜϨ̡΍ ˬӜϴϟ Ӝ̯ Ӝϧή̯ ϞϣΎΣ Ύ̯ ӜΘ̡ ӖϓΎϔϟ ̮Ҩ΍ , New floor th treet, 5 S th Halletts Point 7 c/o Royal Realty Corp., 601 West 57 York, NY 10019 φϔϟ ή̡ Ζθ̡ ̶̯ ӜϓΎϔϟ ӟӕϴΠϴϬΑ ή̡ URDU ΎҨ ΎϧϮӗ ϩΩή̯ ̭έΎϣ ӍγϮ̡ Ӝϴϟ Ӝ̯ ӔϮΘγ΍ϮΧέΩ ӟӕҨή̯ ήҨήΤΗ ӕϴϣ ̵ΰҨή̴ϧ΍ 21 έΑϣϭϧ 2022 ӟӜӗ ϡίϻ ΎϧΎΟ ΎҨ΍ή̯ Ӗϧ ϊϤΟ Ϧ΋ϻ ϥ΁ Ӝγ ήϴΧΎΗ ϩΩΎҨί Ӝγ Mayor Eric Adams • HPD Commissioner Adolfo Carrión Jr. • HDC President Eric Enderlin

RkJQdWJsaXNoZXIy NjI0NDE=